Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials Ý tưởng

[python] Tool để download, transcript Youtube by soiqualang

[python] Tool để download, transcript Youtube by soiqualang Tool này mình viết cho Youtube dùng để: Download a video Download all video in a playlist Download mp3 Convert video to transcript … Còn tiếp tục update

Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity Thông tin lỗi Cách sửa # Xóa, thêm lại android mới nhất ionic cordova platform rm android ionic cordova platform add [email protected] ionic cordova prepare android cheer!