Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials Ý tưởng

[python] Tool để download, transcript Youtube by soiqualang

[python] Tool để download, transcript Youtube by soiqualang Tool này mình viết cho Youtube dùng để: Download a video Download all video in a playlist Download mp3 Convert video to transcript … Còn tiếp tục update

Công nghệ

Cài MiniConda, không set biến môi trường

Do không set biến môi trường nên sau khi cài xong thì không thể vào cmd gọi trực tiếp conda được. Để gọi được conda thì theo path sau (trong shortcut anaconda) %windir%\System32\cmd.exe "/K" C:\Users\soiqu\miniconda3\Scripts\activate.bat C:\Users\soiqu\miniconda3