[Android] Cách Sign App bundle

Table of Contents

Cách Sign App bundle

Sau khi mình xuất được App Bundle

https://dothanhlong.org/generating-an-android-app-bundle-from-your-ionic-app-without-android-studio/

Sau đó mình tiến hành ký như vẫn ký với APK, nhưng không hiểu sao upload lên Google nó vẫn báo lỗi App chưa được ký

Hơi cay nha :')

Cuối cùng là do cái chuẩn mình ký APK đang dùng là MD5withRSA, giờ phải chuyển sang SHA256withRSA, up lên ngon lành

image

@echo on
D:
set path=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_191\bin

:: CALL jarsigner -verbose -sigalg MD5withRSA -digestalg SHA1 -keystore 11111111111.kt app-release.aab 11111111111

CALL jarsigner -verbose -sigalg SHA256withRSA -digestalg SHA-256 -keystore 11111111111.kt app-release.aab 11111111111

pause

image

Kết quả

image

Tham khảo

https://stackoverflow.com/questions/50560045/sign-android-app-bundle-from-command-line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *