Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity Thông tin lỗi Cách sửa # Xóa, thêm lại android mới nhất ionic cordova platform rm android ionic cordova platform add [email protected] ionic cordova prepare android cheer!

Công nghệ

[Sưu tầm] GitHub Actions for iOS projects

Sưu tầm https://leenarts.net/2020/02/12/github-actions-for-ios-projects/ When building an iOS project, you probably want to have some form of continuous integration working on your codebase. Continuous integration Continuous integration (CI) is a process where each code change results in certain checks to be performed. It is best to automate this. Continuous develivery/deployment On top of integration, you most…
Continue reading [Sưu tầm] GitHub Actions for iOS projects

Công nghệ

Cài MiniConda, không set biến môi trường

Do không set biến môi trường nên sau khi cài xong thì không thể vào cmd gọi trực tiếp conda được. Để gọi được conda thì theo path sau (trong shortcut anaconda) %windir%\System32\cmd.exe "/K" C:\Users\soiqu\miniconda3\Scripts\activate.bat C:\Users\soiqu\miniconda3