PostgreSQL update value in JSONB

Table of Contents

PostgreSQL update value in JSONB

Tình cờ mình làm việc, cần update lại giá trị một key trong cột có kiểu là jsonb, thế là mình nghĩ json thì cũng là text thôi, replace là được, và đây là cách làm của mình

-- Test trước khi update
Select replace(thuoctinh::text,'"Ngày đăng ký": "Chưa cập nhật"','"Ngày đăng ký": null')
from hoptacxa
limit 10;

-- Update toàn bộ bảng dữ liệu
-- Trước khi update nhớ backup
UPDATE hoptacxa
    set thuoctinh = replace(thuoctinh::text,'"Ngày đăng ký": "Chưa cập nhật"','"Ngày đăng ký": null')::jsonb;

-Hết-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *