Công nghệ Mẹo vặt Sói's Tutorials

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity

[IONIC] Fix lỗi No Java files found that extend CordovaActivity Thông tin lỗi Cách sửa # Xóa, thêm lại android mới nhất ionic cordova platform rm android ionic cordova platform add [email protected] ionic cordova prepare android cheer!

Mẹo vặt Sói's Tutorials

Android – Fix lỗi Change your app’s target API level to at least…

Android – Fix lỗi Change your app’s target API level to at least… Hôm nay mình release một bản cập nhật cho app trên android thì gặp lỗi này nên note lại cách fix luôn Nhận dạng lỗi Your app currently targeta API level 28 and must target at least API level 29 to ensure…
Continue reading Android – Fix lỗi Change your app’s target API level to at least…