Công nghệ

Cài MiniConda, không set biến môi trường

Do không set biến môi trường nên sau khi cài xong thì không thể vào cmd gọi trực tiếp conda được. Để gọi được conda thì theo path sau (trong shortcut anaconda) %windir%\System32\cmd.exe "/K" C:\Users\soiqu\miniconda3\Scripts\activate.bat C:\Users\soiqu\miniconda3