Notes cách cài đặt và sử dụng Documents from Git | wordpress-markdown-git

Table of Contents

Notes cách cài đặt và sử dụng Documents from Git | wordpress-markdown-git

wordpress-plugin-publish-documents-from-git

Cài đặt

Vô mục Plugin của Dashboard Wordpress, chọn Add new và nhập tên plugin Documents from Git vào ô tìm kiếm như hình

image

Sau đó Active plugin lên. Vậy là đã cài đặt xong Documents from Git

Cấu hình

Để sử dụng được plugin này cho những responsive cá nhân private responsive. Chúng ta cần cấu hình cung cấp cho plugin này một token để plugin có quyền đọc vô những private responsive.

Đăng ký github token

Truy cập link sau: https://github.com/settings/tokens

Tạo một token mới và cấp quyền đọc cho nó, tên token mình có thể đặt tên gì cũng được

image

Cấu hình Documents from Git

Chúng ta vô mục Plugin Editor trong Wordpress Dashboard. Đây là chức năng của Wordpress cho phép người dùng chỉnh sửa plugin từ dashboard luôn.

  • Chúng ta tìm đến plugin Documents from Git
  • includes -> config.json

Trong file này chúng ta điền thông tin username và token tương ứng với git engine chúng ta sử dụng (như mình là mình dùng github)

image

Sau đó save lại, như vậy là xong bước cấu hình

Sử dụng

Để sử dụng, chúng ta sử dụng các shortcode sau:

Đối với file Markdown

[git-github-markdown url="https://github.com/gis-ops/tutorials/blob/master/qgis/QGIS_SimplePlugin.md"]

Kết quả: https://dothanhlong.org/test-wordpress-markdown-git/

Đối với file Jupyter Notebook

[git-github-jupyter url="https://github.com/GIScience/openrouteservice-examples/blob/master/python/ortools_pubcrawl.ipynb"]

Kết quả: https://dothanhlong.org/openrouteservice-route-optimization-of-a-pub-crawl-with-ors-and-ortools/


Mình có note cách sử dụng ở đây: https://dothanhlong.org/wordpress-plugin-publish-documents-from-git/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *