Cài MiniConda, không set biến môi trường

Table of Contents

Do không set biến môi trường nên sau khi cài xong thì không thể vào cmd gọi trực tiếp conda được.

Để gọi được conda thì theo path sau (trong shortcut anaconda)

%windir%\System32\cmd.exe "/K" C:\Users\soiqu\miniconda3\Scripts\activate.bat C:\Users\soiqu\miniconda3

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *