Công nghệ Sói's Tutorials

Notes sử dụng GIT (github)

Table of Content

Notes sử dụng GIT (github)

Cấu hình

Khai báo cấu hình git trên máy tính

Mở git bash ra và lần lượt chạy các lệnh sau:

Nhớ thay {your_name} và {your_email} tương ứng với thông tin account github của bạn.

git config --global user.name {your_name}
git config --global user.email {your_email}
ssh-keygen -t rsa
ls ~/.ssh/

ssh-agent -s
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Tạo SH Key cho github

Truy cập https://github.com/settings/keys Tạo một key mới

image

paste key copy ở bước cuối phần config trên vào và lưu lại.

Giải quyết một số lỗi hay gặp

fatal: refusing to merge unrelated histories

git pull origin branchname --allow-unrelated-histories

https://stackoverflow.com/questions/37937984/git-refusing-to-merge-unrelated-histories-on-rebase

Tìm tên, đường dẫn của reposite mình đang có ở local

git config --get remote.origin.url

https://stackoverflow.com/questions/4076239/finding-out-the-name-of-the-original-repository-you-cloned-from-in-git

Git - Cloning Specific Commits

https://github.com/<repo_name>/tree/<commit_sha>

https://github.com/soiqualang/thongke_phanloai_raster/commit/1a222352b31fcdfc31e0ab7a325cf27b3dfdf2ac

https://github.com/soiqualang/thongke_phanloai_raster/tree/1a222352b31fcdfc31e0ab7a325cf27b3dfdf2ac

Clone The Repo And Checkout The Specific Commit

git clone -n <repo_name> 
git checkout <commit_sha>

Clone The Repo And Checkout The Specific Commit Into A Branch

git clone -n <repo_name>
git checkout -b <new_branch> <commit_sha>

https://coderwall.com/p/xyuoza/git-cloning-specific-commits

How to delete a git tag locally and remote

# delete local tag '12345'
git tag -d 12345
# delete remote tag '12345' (eg, GitHub version too)
git push origin :refs/tags/12345
# alternative approach
git push --delete origin tagName
git tag -d tagName

https://gist.github.com/mobilemind/7883996


soiqualang_chentreu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *