Sửa lỗi CORS No 'Access-Control-Allow-Origin' header Tomcat/Geoserver

Table of Contents

Access-Control-Allow-Origin' hay Cross Domain là do WebServer mà ta gửi yêu cầu truy vấn đến không đồng ý những yêu cầu từ phía bên ngoài WebServer đó (ở đây tôi truy vấn từ Apache:80 đến GeoserverTomcat:8080)

Biểu hiện lỗi CORS No 'Access-Control-Allow-Origin' hay Cross Domain

[caption id="attachment_141" align="alignnone" width="1070"]lỗi CORS No 'Access-Control-Allow-Origin' hay Cross Domain lỗi CORS No 'Access-Control-Allow-Origin' hay Cross Domain[/caption] Truy vấn bị chặn và không get được data về

Giải quyết Cross Domain

Chúng ta có thể cài plugin Allow-Control-Allow-Origin nếu bạn dùng chrome (Xem bài viết sau: http://dothanhlong.org/note-wfs-t-geoserver-and-openlayers/) Hoặc cách cấu hình lại Tomcat Chúng ta sẽ sửa file web.xml của tomcat
c:\xampp\Tomcat\conf\web.xml
Bổ sung thêm đoạn XML sau
<filter> <filter-name>CorsFilter</filter-name> <filter-class>org.apache.catalina.filters.CorsFilter</filter-class> </filter> <filter-mapping> <filter-name>CorsFilter</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping>
Khởi động lại tomcat Mọi thứ đã ok^^ [caption id="attachment_142" align="alignnone" width="533"]WMS bản đồ thành phố Hồ Chí Minh từ server tomcat WMS bản đồ thành phố Hồ Chí Minh từ server tomcat[/caption] [caption id="attachment_143" align="alignnone" width="1041"]WFS get về từ server Apache ở port 80 WFS get về từ server Apache ở port 80[/caption] Done! -soiqualang_chentreu]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Sửa lỗi CORS No 'Access-Control-Allow-Origin' header Tomcat/Geoserver”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *