[function php] delete all file, folder, subfolder

Đây là hàm xóa tất tần tật file, thư mục, thư mục con trong folder đó

Nguồn: stackoverflow

-soiqualang_chentreu