Note WFS-T Geoserver and Openlayers

Note WFS-T Geoserver and Openlayers

WFS-T hay WFS-Transaction: The basic Web Feature Service allows querying and retrieval of features. A transactional Web Feature Service (WFS-T) allows creation, deletion, and updating of features (http://www.ogcnetwork.net/node/1629)

Mất 2 ngày tìm hiểu (chính xác là vọc lại). Nãy đã đắc đạo nên Note lại :v

Vấn đề của mình là hồi trước đã làm được chức năng insert, edit, delete đối tượng thông qua WFS-T của geoserver. Sau này cài win lại, cài lại Geoserver 2.10.2 thì code không chạy được nữa. Nó cứ báo lỗi thế này:

Ở đây mình đang dùng Geoserver 2.10.2 và Openlayers 2x

Lỗi không load được feature

Khi insert đối tượng mới cũng lỗi

Kiểm tra lỗi trả về thì thấy geoserver báo lỗi

Đồng thời cũng báo lỗi CROS Domain

Sau đó mình dùng plugin Allow-Control-Allow-Origin của chrome nhưng vẫn bị

https://chrome.google.com/webstore/detail/allow-control-allow-origi/nlfbmbojpeacfghkpbjhddihlkkiljbi

Sau đó, mình mới tìm hiểu và làm theo hướng dẫn sau:

http://wordpress-dbauszus.rhcloud.com/wfs-t-with-openlayers-3-5/

Họ dùng Openlayers 3x và mình vẫn bị lỗi

Could not determine geoserver request from http request org.geoser[email protected]114e25d

Tức mình, mình tìm lại bản Geoserver cũ hơn

Cuối dùng dùng bản GeoServer 2.2.5 thì chạy lại code cũ ok (tuy vẫn bị lỗi CROS Domain)

Tóm lại:

GeoServer 2.2.5 và Openlayers 2x dùng cho WFS-T là Ok

-soiqualang_chentreu