Thay đổi đường dẫn webapps trong tomcat

Table of Contents

Xampp để cài tomcat). Mặc định bạn sẽ cài xampp ở ổ C (do phân vùng hệ thống sẽ chạy nhanh hơn những phân vùng khác trong Window). Khi đó tomcat cùng web data của bạn cũng sẽ nằm bên ổ C, lỡ lỗi win, cài lại là mất @@. Do vậy sẽ có lúc bạn muốn đổi thư mục webapps sang ổ đĩa khác. Đây sẽ là hướng dẫn cho bạn. Vô cấu hình lại file server.xml

c:\xampp\Tomcat\conf\server.xml

Chỉnh sửa

<Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">

Trở thành <Host name="localhost" appBase="/D:/websvr/tomcat" unpackWARs="true" autoDeploy="true"> Với appBase là đường dẫn đến thư mục của bạn Lưu ý các dấu / phải giống như trên

Done! -soiqualang_chentreu


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Thay đổi đường dẫn webapps trong tomcat”

  1. cho mình hỏi đường dẫn lấy ảnh của mình :
    /web/webapps/ds_echo/report/dsqad -> thì trong java mình sẽ dùng :
    /web/tomcat/webapps/report/dsqad/ là đúng phải không?

    1. Bạn đang hỏi đường dẫn lấy ảnh để chèn vô thẻ < img src="[path_ảnh]"> phải ko?
      Nếu là vậy thì bạn hình dung cái thư mục ds_echo sẽ là trang web ngoài của bạn, path đến file ảnh sẽ là < img src="[report/dsqad/ten_file_anh.jpg]">

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *