Công nghệ

Thay đổi đường dẫn webapps trong tomcat

Table of Content

Xampp để cài tomcat). Mặc định bạn sẽ cài xampp ở ổ C (do phân vùng hệ thống sẽ chạy nhanh hơn những phân vùng khác trong Window). Khi đó tomcat cùng web data của bạn cũng sẽ nằm bên ổ C, lỡ lỗi win, cài lại là mất @@. Do vậy sẽ có lúc bạn muốn đổi thư mục webapps sang ổ đĩa khác. Đây sẽ là hướng dẫn cho bạn. Vô cấu hình lại file server.xml

c:\xampp\Tomcat\conf\server.xml

Chỉnh sửa

<Host name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true" autoDeploy="true">

Trở thành <Host name="localhost" appBase="/D:/websvr/tomcat" unpackWARs="true" autoDeploy="true"> Với appBase là đường dẫn đến thư mục của bạn Lưu ý các dấu / phải giống như trên

Done! -soiqualang_chentreu

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.