Transform projection Openlayers

Table of Content

Chuyển hệ tọa độ bản đồ trong Openlayers, cái này rất quan trọng nếu muốn thể hiện các lớp bản đồ với nhiều hệ tọa độ khác nhau lên cùng 1 ứng dụng. Đặc biệt là muốn sử dụng các lớp bản đồ nền của google hay openstreetmap.

var proj900913 = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
var proj4326 = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
//ví dụ muốn chuyển đổi extent ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ WGS84 sang hệ Mercator
var extent = new OpenLayers.Bounds(106.35262667475, 10.3749999938728, 107.025867081059, 11.1607964818528).transform(proj4326, proj900913);
Note vậy thôi :v -soiqualang_chentreu]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *