Geoserver – outputFormat=text/javascript

Cách enable outputFormat=text/javascript trong Geoserver

Cách enable outputFormat=text/javascript trong Geoserver

Khi chưa bật lên, nếu truy vấn Service WFS chúng ta sẽ có lỗi sau:

http://localhost:8080/geoserver/ungdunggis/ows?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeature&typename=ungdunggis:hcm&srsname=EPSG:4326&outputFormat=text/javascript

Để fixed lỗi này, chúng ta sẽ edit file web.xml

C:\Program Files (x86)\GeoServer 2.10.2\webapps\geoserver\WEB-INF\web.xml

Tìm đến dòng text/javascript như sau:

Và bỏ hết ghi chú để config trên có hiệu lực

Sau đó thì restart lại geoserver

Kết quả trả về ta sẽ có như sau:

Have fun!

-soiqualang_chentreu