Viết botchat cho facebook

Table of Contents

Chúng ta sẽ chọn Pages mà chúng ta muốn thêm chatbot vào Nó sẽ hiện hộp thoại cần cấp quyền. Chúng ta hãy cấp quyền cho nó

Sau khi cấp quyền cho ứng dụng mình mới tạo, bạn sẽ có được token của ứng dụng

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập Webhook

Thiết lập botsify https://botsify.com/ Vào botsify đăng ký cho mình một tài khoản

Chúng ta chọn Basic Bot

Đặt tên

Chọn Page muốn setup chatbot

 

 

 

 

 

  Còn tiếp.....]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *