Viết botchat cho facebook

Vào facebook developer đăng ký cho mình một ứng dụng

https://developers.facebook.com/

Sau khi tạo ứng dụng xong, chúng ta sẽ được chuyển đến trang thiết lập sản phẩm. Ở đây, để ý 2 sản phẩm là Messenger và Webhooks. Khi nhấp vào Bắt đầu thì sản phẩm sẽ được thêm vào cột bên trái (Trong hình là Messenger)

Chúng ta sẽ chọn Pages mà chúng ta muốn thêm chatbot vào

Nó sẽ hiện hộp thoại cần cấp quyền. Chúng ta hãy cấp quyền cho nó

Sau khi cấp quyền cho ứng dụng mình mới tạo, bạn sẽ có được token của ứng dụng

Bước tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập Webhook

Thiết lập botsify

https://botsify.com/

Vào botsify đăng ký cho mình một tài khoản

Chúng ta chọn Basic Bot

Đặt tên

Chọn Page muốn setup chatbot

 

 

 

 

 

 

Còn tiếp…..