Check zip magic number, rar magic number

Check zip magic number, rar magic number dùng để kiểm tra xem file upload có phải là file *.zip hoặc file *.rar hay không.

Nguồn: https://stackoverflow.com/questions/6977544/rar-zip-files-mime-type

Kiểm tra phải file upload lên là file zip hay không, nếu đúng thì giải nén ra

 

-soiqualang_chentreu