[JS] Dropzone JS Event

Dropzone JS là một thư viện dùng để upload file, có hỗ trợ kéo thả, upload multi file

Sau đây là một số sự kiện (event) chúng ta có thể bắt được khi sử dụng Dropzone.

Chúng ta có form upload như sau:

<form action=”uploadprocess.php” class=”dropzone” id=”MyDropzone“></form>

Sau đây là script cấu hình MyDropzone

Form upload chúng ta sẽ trỏ đến file uploadprocess.php, file này có nhiệm vụ xử lý việc upload file. Trong này tôi có cho up file zip, do vậy sẽ có kiểm tra file up lên phải file nén không, nếu đúng thì giải nén (bạn có thể xem thêm ở bài này về check magic number của file)

Trong script chúng ta còn gọi ajax đến file delete.php, file này có chức năng xóa file có id được truyền vào.

Đây chỉ là note của tôi. Dành nhắc nhớ cho tôi. Nếu giúp được bạn nào đang gặp khó khăn như tôi đã từng thì tôi rất vui!^^

Trong khi tìm hiểu, tôi có tham khảo ở:

https://stackoverflow.com/questions/19390471/dropzonejs-how-to-get-php-response-after-upload-success

–soiqualang.chentreu