Sói's Tutorials WebGIS

Notes deploy một cái WebGIS

WebGIS của mình để cho thầy cô deploy ra mà kiểm tra. Nay note lại đây luôn để khi cần tìm cho dễ =))

Cài đặt Apache, Tomcat (XAMPP)

File xampp-win32-7.1.22-0-VC14-installer.exe

Cài đặt PostgreSQL

File postgresql-9.3.24-2-windows.exe

Cài đặt PostGIS for PostgreSQL

File postgis-bundle-pg93x32-setup-2.2.3-1.exe

Cài đặt GeoServer cho Tomcat app

File geoserver-2.14.0-war.zip
  Cấu hình phần mềm

Cấu hình PHP kết nối với PostgreSQL

http://q2a.dothanhlong.org/?qa=49/cấu-hình-php-kết-nối-postgresql&show=50#a50

Cấu hình lại đường dẫn htdocs Apache

https://q2a.dothanhlong.org/?qa=45/thay-đổi-thư-mục-web-mặc-định-htdocs-của-xampp-apache&show=46#a46

Cấu hình lại thư mục Webapp Tomcat

https://dothanhlong.org/thay-doi-duong-dan-webapps-trong-tomcat/

Sửa lỗi CORS No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header Tomcat/Geoserver

https://dothanhlong.org/sua-loi-cors-no-access-control-allow-origin-header-tomcatgeoserver/

Cấu hình Geoserver trả về json/javascript object

https://dothanhlong.org/geoserver-outputformat-text-javascript/  

Cài đặt ứng dụng WebGIS khí tượng

GeoServer

  • Tạo Workspace
  • Tạo Connection đến PostgreSQL
  • Add các layer

Import Database

hydrometeorology2architect.sql

Restore mã nguồn

Tạo thư mục khituong ở thư mục htdocs của Apache rồi giải nén source code (sourcecode.rar) vào Truy cập localhost/khituong để vào ứng dụng   -soiqualang_chentreu-]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *