Notes deploy một cái WebGIS

Table of Contents

WebGIS của mình để cho thầy cô deploy ra mà kiểm tra. Nay note lại đây luôn để khi cần tìm cho dễ =))

Cài đặt Apache, Tomcat (XAMPP)

File xampp-win32-7.1.22-0-VC14-installer.exe

Cài đặt PostgreSQL

File postgresql-9.3.24-2-windows.exe

Cài đặt PostGIS for PostgreSQL

File postgis-bundle-pg93x32-setup-2.2.3-1.exe

Cài đặt GeoServer cho Tomcat app

File geoserver-2.14.0-war.zip

Cấu hình phần mềm

Cấu hình PHP kết nối với PostgreSQL

http://q2a.dothanhlong.org/?qa=49/cấu-hình-php-kết-nối-postgresql&show=50#a50

Cấu hình lại đường dẫn htdocs Apache

https://q2a.dothanhlong.org/?qa=45/thay-đổi-thư-mục-web-mặc-định-htdocs-của-xampp-apache&show=46#a46

Cấu hình lại thư mục Webapp Tomcat

Thay đổi đường dẫn webapps trong tomcat

Sửa lỗi CORS No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header Tomcat/Geoserver

Sửa lỗi CORS No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header Tomcat/Geoserver

Cấu hình Geoserver trả về json/javascript object

Geoserver – outputFormat=text/javascript

Cài đặt ứng dụng WebGIS khí tượng

GeoServer

  • Tạo Workspace
  • Tạo Connection đến PostgreSQL
  • Add các layer

Import Database

hydrometeorology2architect.sql

Restore mã nguồn

Tạo thư mục khituong ở thư mục htdocs của Apache rồi giải nén source code (sourcecode.rar) vào Truy cập localhost/khituong để vào ứng dụng   -soiqualang_chentreu-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *