Note viết plugin python QGIS – phần 2

QGIS plugin python

Note viết plugin python QGIS – phần 1

Tiếp tục hôm qua..

Vấn đề hiển thị tiếng Việt trong QMessageBox

Để hiển thị tiếng Việt trong QMessageBox, ta dùng hàm u và chuyển encoding của tệp python về UTF-8

Tiếng Việt Python
Tiếng Việt Python


Combobox

Lấy vị trí đang được chọn: currentIndex()

Lấy giá trị đang được chọn: itemData(index)

Thêm item vào combobox: addItem(tên, giá trị)

Lấy danh sách các lớp bản đồ đang mở

 

Thêm lớp bản đồ, dùng thư viện OGR

 

LineEdit (Textbox)

Lấy giá trị của textbox

 

Bảng thuộc tính của bản đồ

Lấy tất cả các tên field

 

Full code ghi thông tin thuộc tính các đối tượng bản đồ

 

Kết quả

plugin ghi thuộc tính qgis
plugin ghi thuộc tính qgis

-Kết thúc^^

Có thể xem phần 1 ở đây
Note viết plugin python QGIS – phần 1

-soiqualant_chentreu