Note Cài VPS phần 2 – PostgreSQL/PostGIS on Linux

Table of Contents
Sau phần cài lại VPS hôm qua, mình đã cài được hệ điều hành và Web Server. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cài PostgreSQL Database cũng như một vài thứ cần thiết khác

https://dothanhlong.org/note-cai-vps-phan-1/

Cài PostgreSQL cho Ubuntu

File setup PostgreSQL trên Linux có dạng

postgresql-9.5.13-1-linux-x64.run

Để cài đặt ta chmod nó cho phép execute rồi run thôi

chmod +x postgresql-9.5.13-1-linux-x64.run
./postgresql-9.5.13-1-linux-x64.run

Đến bước phần mềm hỏi đường dẫn data

Đợt trước khi cài lại VPS mình có backup thư mục data của PostgreSQL, giờ mình sẽ giải nén nó vô một thư mục chứa PostgreSQL Data

Kiểm tra thấy đúng thông tin cấu hình cũ thì Next

Cách này fail =)) Không hiểu sao không dùng lại data cũ được, hay do khác hệ điều hành (trước mình dùng Kubuntu, nay dùng Ubuntu)

hic hic

Giờ cài lại bình thường thôi (Để mặc định, không dùng lại thư mục data cũ nữa)

Cách này thì cài Ok

Lúc này nếu ta chưa có file cài đặt PostGIS thì mở Stack Builder để chọn PostGIS mà cài (Giống trên Window). Còn mình thì có backup sẵn rồi

Dành cho ai cài PostGIS thông qua Stack Builder

Click chọn PostGIS và cài thôi

Còn mình thì cài bằng file cài đặt,

Cài PostGIS trên Linux qua file bin

edb_postgis_2_2_pg95.bin

Cách cài PostGIS bằng file bin cũng tương tự file run

chmod +x edb_postgis_2_2_pg95.bin
./edb_postgis_2_2_pg95.bin

Chúng ta mở PostgreSQL trên Linux test thử

Cấu hình PHP với PostgreSQL

Để cấu hình PHP nhận được kết nối PostgreSQL, chúng ta cần sửa file php.ini

Để biết vị trí file php.ini, tốt nhất chúng ta nên tạo file phpinfo để xem thông tin

phpinfo();

Mở comment các đoạn khai báo thư viện PostgreSQL cho PHP

Dò chỗ nào có thì mở comment hết, sau đó restart lại lampp

./lampp restart

Kết quả

Restore Database PostgreSQL

/opt/PostgreSQL/9.5/bin/psql -p port -U postgres -d dbname -q -f "db.sql"

Ngoài ra nếu có lỗi SEQUENCE tồn tại rồi thì drop nó đi

DROP SEQUENCE tabs_id_seq

-Xong phần PostgreSQL

-soiqualang_chentreu-

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *