[PHP] Hàm xóa tất tần tật

Hàm xóa tất tần tật bao gồm file đơn, thư mục, thư mục và file!

delete_files(‘D:/websvr/xampp/dtcs2017/uploads/tinh_23082017105147am’);
delete_files(‘D:/websvr/xampp/dtcs2017/uploads/tinh.qpj’);

Nguồn: https://dungnt.net/blog/xoa-thu-muc-va-file-trong-mot-thu-muc-php/

-soiqualang.chentreu