Get Method Ajax

Table of Content

Cách sử dụng phương thức GET trong Ajax

Cách 1:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title></title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <script language="javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>
    <script language="javascript">
      function load_ajax()
      {
        $.ajax({
          url : "result.php", // gửi ajax đến file result.php
          type : "get", // chọn phương thức gửi là get
          dateType:"text", // dữ liệu trả về dạng text
          data : { // Danh sách các thuộc tính sẽ gửi đi
             number : $('#number').val()
          },
          success : function (result){
            // Sau khi gửi và kết quả trả về thành công thì gán nội dung trả về
            // đó vào thẻ div có id = result
            $('#result').html(result);
          }
        });
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="result">
      Nội dung ajax sẽ được load ở đây
    </div>
    <br/>
    <input type="text" value="" id="number"/>
    <input type="button" name="clickme" id="clickme" onclick="load_ajax()" value="Click Me"/>
  </body>
</html>

Cách 2:

function load_ajax()
{
  // URL
  var url = "result.php";
  // Data
  var data = {
    number : $('#number').val()
  };
  // Success Function
  var success = function (result){
    $('#result').html(result);
  };
  // Result Type
  var dataType = 'text';
  // Send Ajax
  $.post(url, data, success, dataType);
}

Cách 3:

function load_ajax()
{
  // URL có kèm tham số number
  var url = "result.php?number="+$('#number').val();
  // Data lúc này cho bằng rỗng
  var data = {};
  // Success Function
  var success = function (result){
    $('#result').html(result);
  };
  // Result Type
  var dataType = 'text';
  // Send Ajax
  $.get(url, data, success, dataType);
}
3 cách trên là hoàn toàn giống nhau Nguồn: freetut -soiqualang_chentreu]]>

0 thoughts on “Get Method Ajax”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *