Get Method Ajax

Cách sử dụng phương thức GET trong Ajax

Cách 1:

Cách 2:

Cách 3:

3 cách trên là hoàn toàn giống nhau

Nguồn: freetut

-soiqualang_chentreu