[Ý tưởng] Xây dựng bản đồ lịch sử Việt Nam

Table of Content

Cái ý tưởng này mình có lâu rồi, từ hồi trên internet xuất hiện 1 loạt các bản đồ từ hồi Việt Nam mới thành lập cho đến giai đoạn lịch sử hiện đại. Phải nói là cảm ơn tác giả ấy rất nhiều. Nhưng giờ không tìm được nguồn chính xác nữa @@

Project Vietnam Map History

https://github.com/soiqualang/Vietnam_map_history

Mục tiêu Vietnam Map History (Updating)

#03/03/2019

  • Số hóa, nắn chỉnh các bản đồ sưu tầm được về đúng hệ tọa độ Địa lý
  • Xây dựng các dịch vụ bản đồ (Web Map Services) cho các bản đồ đã được nắn chỉnh tọa độ
  • Xây dựng một Web View để người dùng có thể duyệt qua các bản đồ trên theo dòng thời gian (timeline)
  • Xây dựng Database để lưu thông tin về từng giai đoạn lịch sử ứng với từng bản đồ
Project Vietnam Map History
Số hóa, nắn chỉnh các bản đồ sưu tầm được về đúng hệ tọa độ Địa lý

Leave a Reply

Your email address will not be published.