[Note] Config PostgreSQL allow connection from other hosts

Table of Contents

Hôm nay cần connect QGIS từ máy cá nhân lên PostgreSQL trên VPS nên nảy sinh cái vấn đề này :v

Chuyện là PostgreSQL mặc định sẽ không cho phép connection từ các host khác ngoài máy đang cài nó được truy cập đến Database.

Muốn kết nối đến PostgreSQL từ máy tính cá nhân đến Server cài PostgreSQL, ta phải cấu hình nó.

Vô thư mục Data của PostgreSQL

/opt/PostgreSQL/9.5/data/

Sửa 2 file postgresql.conf, pg_hba.conf

postgresql.conf

listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;

pg_hba.conf

host all all 0.0.0.0/0 md5

Sau đó restart lại PostgreSQL theo hướng dẫn sau:

Lưu ý:

Khi restart lại PostgreSQL, có thể bạn sẽ gặp lỗi về quyền của thư mục data.

chmod nó lại 0700 như cảnh báo của nó là ok

//soiqualang_chentreu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *