Công nghệ,  Lang thang,  Mẹo vặt

Tool Gia hạn thời gian dùng thử phần mềm Balsamiq

Table of Content

Tool Gia hạn thời gian dùng thử phần mềm Balsamiq

image

image

Tool

Chạy python script sau

import json
import os
import time

APP_DATA = os.getenv('APPDATA')
LOCAL_SETTINGS = rf"{APP_DATA}\Balsamiq\Balsamiq Wireframes\LocalSettings.json"
print("Lưu ý: Script này không kích hoạt phần mềm Balsamiq Wireframes")
print("nhưng sẽ kéo dài thời gian dùng thử cho bạn.")
print("")
years = int(input("Nhập số năm bạn muốn gia hạn dùng thử rồi ấn enter:"))
years2seconds = years * 365 * 24 * 60 * 60

print(f"Reading from {LOCAL_SETTINGS}")
jsonFile = open(LOCAL_SETTINGS)
jsonData = json.load(jsonFile)
jsonData['DefaultSelectionColorRGBA'] = int(time.time()) + years2seconds
print(f"Writing to {LOCAL_SETTINGS}")
with open(LOCAL_SETTINGS, 'w') as outfile:
    json.dump(jsonData, outfile)

https://gist.githubusercontent.com/lethinhrider/bb02ade74c01b8b0a2f90bc3492fa9d7/raw/aadd678c762b62385e8dbab68bedffcc13d7501d/GiaHanBalsamiqWireframes.py

Nguồn

https://www.facebook.com/groups/j2team.community/posts/1595567397442041/?__cft__[0]=AZWSrkVmur2XfJ3ZfGmw50YN9DolgrzXEvHZAOa9U31yk5nfk9rDq07d_WkhT6UAafQl9xpAfitI2c75lBTZPbbVONuk_1dTmEhnihj8PZKTvtA3hRgURD41S2fFEWYtjOec0bGbZiUpSEhzfM65sl_d12WlTEkEl3O886hBMKJ_tOG6lOmUcHmHauqPDHNhV4k&__tn__=%2CO%2CP-R

Leave a Reply

Your email address will not be published.