Lỗi No Python at… khi gọi từ python Virtual Environment

Table of Contents

Lỗi No Python at... khi gọi từ python Virtual Environment

image

Lỗi này xuất khi khi hệ thống không tìm được path đã được lưu trong python Virtual Environment, lý do có thể do:\
Khi cài python thì nó sẽ cài vào trong thư mục c:\users\{account_đăng nhập} người dùng đang đăng nhập\
Khi tạo Virtual Env thì Virtual Env sẽ nhận path python từ path được hệ thống đang sử dụng (từ thư mục của user đang đăng nhập)\
Người dùng khác gọi python trong virtual env được tạo từ 1 tài khoản khác máy tính, lúc này nó sẽ ko thể truy cập vào python trong thư mục người dùng khác do bảo mật của hệ thống

Cách fix Lỗi No Python at... khi gọi từ python Virtual Environment

Vào thư mục tạo Virtual Env, mở file config pyvenv.cfg

image

Sửa path python đang dùng lại

image

Thật ra chỉ cần sửa tên người dùng lại là ok

Cách tìm path python đang được hệ thống sử dụng

import sys
for p in sys.path:
  print(p)

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *