T-Youtube – Tool download video, mp3 từ Youtube

Table of Contents

Đây là cái tool đầu tiên mình làm mà có build ra nền tảng Docker

https://github.com/soiqualang/TYoutube/blob/master/README.md

https://hub.docker.com/r/soiqualang/tyoutube


T-Youtube

A tools to download video, mp3, transcripts from Youtube

Docker hub

https://hub.docker.com/r/soiqualang/tyoutube

Repo này để mình thực hành tạo Docker, mình sẽ chuyển cái tool python của mình sang docker để ai cũng có thể chạy được mà ko cần cài đặt các python packages ^^

Setup Local

Virtual Env

virtualenv tyoutube_env

pip install autosub
pip install pytube
pip install youtube_dl

pip freeze > requirements.txt

Run tool

Active Virtual Env

# Window
tyoutube_env/Scripts/activate

# Linux
source tyoutube_env/bin/activate

Run tool

 • download_mode: What you want to download
  • video: A video file
  • mp3: A mp3 file
  • list: List video in youtube playlist
 • youtube_url: Youtube video or Playlist link
 • download_path: Path to save video, mp3,..
# Download all video in a playlist
python tyb.py -download_mode "list" -youtube_url "PLhPvsstp6O2QTcrY20ysXRbyRo30am87X" -download_path "keochanh_mp3"
# or
python tyb.py -download_mode "list" -youtube_url "https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPvsstp6O2QTcrY20ysXRbyRo30am87X" -download_path "keochanh_mp3"

# Download a video
python tyb.py -download_mode "video" -youtube_url "https://www.youtube.com/watch?v=tNfGBssfCmE" -download_path "keochanh_mp3"

# Download a mp3
python tyb.py -download_mode "mp3" -youtube_url "https://www.youtube.com/watch?v=tNfGBssfCmE" -download_path "keochanh_mp3"

Use Docker

Pull and start container

 • <your_local_download_dir>: Your local dir that you want to save your video, mp3,..
 • <docker_download_dir>: Download dir in docker

Ex: docker run -it -d --name tyoutube -v D:/sync/websvr/docker/tmp:/data soiqualang/tyoutube:1.0

# Pull and start container
docker run -it -d --name tyoutube -v <your_local_download_dir>:/<docker_download_dir> soiqualang/tyoutube:1.0

# Stop container
docker stop tyoutube

# Start container
docker start tyoutube

# Remove container
docker rm tyoutube

Run tool

 • download_mode: What you want to download
  • video: A video file
  • mp3: A mp3 file
  • list: List video in youtube playlist
 • youtube_url: Youtube video or Playlist link
 • download_path: Path to save video, mp3,..
# Download a file mp3
docker exec -it tyoutube python tyb.py -download_mode "mp3" -youtube_url "https://www.youtube.com/watch?v=tNfGBssfCmE" -download_path "/data/keochanh_mp3"

# Download a video
docker exec -it tyoutube python tyb.py -download_mode "video" -youtube_url "https://www.youtube.com/watch?v=tNfGBssfCmE" -download_path "keochanh_mp3"

# Download all video in a playlist
python tyb.py -download_mode "list" -youtube_url "PLhPvsstp6O2QTcrY20ysXRbyRo30am87X" -download_path "keochanh_mp3"
# or
python tyb.py -download_mode "list" -youtube_url "https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPvsstp6O2QTcrY20ysXRbyRo30am87X" -download_path "keochanh_mp3"

Preferences

https://viblo.asia/p/docker-run-vs-cmd-vs-entrypoint-Az45boVgKxY

https://blog.cloud365.vn/container/tim-hieu-docker-phan-4/

https://stackoverflow.com/questions/48561981/activate-python-virtualenv-in-dockerfile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *