[Sưu tầm] URA-LLaMa: MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN CHO TIẾNG VIỆT

Table of Contents

[English caption below]

URA-LLaMa: MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN CHO TIẾNG VIỆT

Xin chào mọi người,

Chúng tôi, nhóm nghiên cứu với các thành viên đến từ Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM và Đại học Stanford xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng các mô hình ngôn ngữ lớn chúng tôi đã phát triển. Chúng tôi gọi chúng với cái tên thân thuộc URA-LLaMa. Mô hình này được chúng tôi finetune trên dữ liệu tiếng Việt từ mô hình gốc LLaMa-2 của Meta với cả 3 phiên bản 7B, 13B và 70B.

Chúng tôi cung cấp miễn phí các mô hình này cho mục đích nghiên cứu. Mô hình của chúng tôi đi kèm với các kết quả đánh giá trên 10 tasks khác nhau ở nhiều khía cạnh và tình huống sử dụng trong thực tế. Bạn có thể tìm thấy thông tin về mô hình của chúng tôi tại các đường link bên dưới.

Nếu bạn muốn đóng góp để phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn cho Tiếng Việt, xin đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo các thông tin bên dưới.

Về nhóm nghiên cứu:

Website: https://www.ura.hcmut.edu.vn

Email: qttho dot hcmut dot edu dot vn

Về giấy phép cho các mô hình: nqduc at hcmut dot edu dot vn (CC sttruong at cs dot stanford dot edu; qttho dot hcmut dot edu dot vn)

Xin cảm ơn mọi người.

10h10', Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Nhóm nghiên cứu


URA-LLaMa: LARGE LANGUAGE MODELS FOR VIETNAMESE

Hello everyone,

As a research team formed from members in Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT) - VNU-HCM and Stanford University, we are pleased to introduce our large language models to the community. We affectionately refer to those language models as URA-LLaMa. They are fine-tuned on Vietnamese datasets from Meta's original LLaMa-2 model, including all three versions of 7B, 13B, and 70B.

We provide these models free of charge for research purposes. Our models come with evaluation results on 10 different tasks, covering various aspects and real-world usage scenarios. You can find information about our models at the following links:

If you want to contribute to the development of large language models for Vietnamese, please do not hesitate to contact us using the information below.

About the research group:

Website: https://www.ura.hcmut.edu.vn

Email: qttho dot hcmut dot edu dot vn

About the model licenses: nqduc at hcmut dot edu dot vn (CC sttruong at cs dot stanford dot edu; qttho dot hcmut dot edu dot vn)

Thank you all.

10:10 AM, Tuesday, October 10, 2023.

Research Team

image


https://www.facebook.com/groups/257768141347267/?multi_permalinks=1794871584303574&hoisted_section_header_type=recently_seen&cft[0]=AZWQj_y71n2FfWfp2yAYeFN3bGqNBSTx6EAHVKa5k-1xRxKPdev6Uhatv-j3aHvcud-Zhs8aohrP4a6T7XOGIZr4s5GNJae7O75QKwThd4jdppeCuUsfrf7ExdG9ZpfvQuVwXFNdl_cCBBWKM-cqSaWJ6Lm918W8OmZGQYYgWpVlTBg841HDHqMxEwAXQv9RXck&tn=%2CO%2CP-R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *