Github fix lỗi sau khi add remote repo xong không pull, push được

Table of Contents

Github fix lỗi sau khi add remote repo xong không pull, push được

Chạy lệnh này trước

git config --global --add safe.directory /shared/webdir/folder

Rồi sau đó init, add remote... như bình thường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *