Save an image to localStorage and display it

Table of Contents

Save an image to localStorage and display it Giải pháp đưa ra là sẽ chuyển tấm hình người dùng đưa lên về base64. Lưu chuỗi encode này vào localStorage Khi cần thì truy xuất sql đến chuỗi này và decode trở về tấm hình để hiển thị ra màn hình http://jsfiddle.net/8V9w6/ https://stackoverflow.com/questions/19183180/how-to-save-an-image-to-localstorage-and-display-it-on-the-next-page]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Save an image to localStorage and display it”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *