Save an image to localStorage and display it

Table of Content

Save an image to localStorage and display it Giải pháp đưa ra là sẽ chuyển tấm hình người dùng đưa lên về base64. Lưu chuỗi encode này vào localStorage Khi cần thì truy xuất sql đến chuỗi này và decode trở về tấm hình để hiển thị ra màn hình http://jsfiddle.net/8V9w6/ https://stackoverflow.com/questions/19183180/how-to-save-an-image-to-localstorage-and-display-it-on-the-next-page]]>

0 thoughts on “Save an image to localStorage and display it”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *