Save an image to localStorage and display it

Save an image to localStorage and display it

Giải pháp đưa ra là sẽ chuyển tấm hình người dùng đưa lên về base64.

Lưu chuỗi encode này vào localStorage

Khi cần thì truy xuất sql đến chuỗi này và decode trở về tấm hình để hiển thị ra màn hình

http://jsfiddle.net/8V9w6/

https://stackoverflow.com/questions/19183180/how-to-save-an-image-to-localstorage-and-display-it-on-the-next-page