[Javascript] File to base64 upload

Tình hình là cần lưu hình ảnh ở phía trình duyệt nên cần chuyển hình về dạng text (base64) để có thể lưu vô IndexedDB hay WebSQL.

Trước có note cái giải pháp ở đây. Giờ ghi luôn cái hàm để sau này cần thì copy lại khỏi mò mò :v

Save an image to localStorage and display it

-soiqualang-chentreu-