Ransome WannaCry | Bảo mật port 445

Table of Contents

Port 445 trong Window và Ransomeware WannaCry thì có liên quan gì nhau? Trên các hệ thống Windows 2000, XP và Windows Server 2003 và các dòng Window sau này có một số cổng mới được sử dụng, trong số đó, cổng (port) 445 TCP dùng cho dịch vụ SMB truyền qua TCP. SMB (Server Message Block) được sử dụng cho mục đích chia sẻ file. Trên các hệ thống Windows NT cũ nó vận hành với NetBT (NetBIOS over TCP/IP), sử dụng các port thông dụng như 137, 138 (UDP) và 139 (TCP). Trên các hệ thống Windows 2000/XP/2003, Microsoft hỗ trợ khả năng vận hành trực tiếp SMB qua TCP/IP (port 445), không cần qua NetBT. NetBIOS cho phép thực hiện đơn giản việc chia sẻ file qua mạng nội bộ (LAN), tuy nhiên đó lại là mối nguy hiểm tiềm tàng khi hệ thống kết nối WAN hay Internet. Tất cả thông tin về mạng (như tên miền) và tài khoản truy cập mạng nội bộ của bạn đều có thể bị thu thập. Và hiện tại, con WannaCry đang hoành hành hơn 100 quốc gia trên thế giới hiện giờ cũng đang sử dụng việc chia sẻ file qua mạng nội bộ LAN qua cổng 445 để tự phát tán, lây nhiễm qua các máy trong cùng văn phòng, cơ quan,..

Do vậy, một trong những giải pháp ngăn chặn lây nhiễm WannaCry là chặn port 445 lại

Cách làm như sau:

Cách 1:

- Mở cmd với quyền admin - Chạy lệnh `sc stop lanmanserver` - Chạy tiếp lệnh `sc config lanmanserver start=disabled` - Kiểm tra lại bằng lệnh `netstat -n -a | findstr "LISTENING" | findstr ":445" ` (nếu chạy xong thấy hiện dòng trống nghĩa là đã patch thành công.)
Lưu ý: Tất cả các lệnh mình đã đặt giữa cặp dấu ` `, khi paste các bạn nhớ bỏ dấu.

Cách 2

Tác giả: Kiet Nguyen Anh Production YouTube: https://www.youtube.com/c/KietNguyenAnhProduction Facebook: facebook.com/kiet2507 Admin of Linux Team Việt Nam A.Kiểm tra port 445 Mở CMD quyền Admin và gõ netstat -an | findstr 445 Nếu gõ không hiện ra cái gì thì là OK còn nếu có chữ LISTENNING thì phải block port ngay B. Tắt SMB (Mở Powershell lên và oánh các lệnh sau) Mở Start-> Windows PowerShell-> Phải chuột vào Windows Powershell chọn Run as administrator Copy từng dòng Paste vào. Nếu nó hiện lỗi gì thì bỏ qua sang dòng khác Remove-WindowsFeature FS-SMB1 Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi sc.exe config mrxsmb10 start= disabled sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi sc.exe config mrxsmb20 start= disabled Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters" SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force B. Chặn port 445/137/138/139 trên Firewall Máy nào cài Antivirus mà có tường lửa riêng thì phải cấu hình trên tường lửa riêng của Anivirus Còn máy nào ko xài Antivirus hoặc Windows Defener thì làm như sau B1: Mở Start search cụm từ Firewall và chọn Windows Firewall with Advanced security B2: Inbound Rules-> New Rule-> Port B3: Chọn UDP-> Specific local ports nhập dòng này vào 445, 137, 138, 139 B4: Block the connection B5: Tick cả 3 cái B6: Đặt tên tùy ý-> finish B7: Kiểm tra lại xem bật firewall chưa, chưa thì bật lên C. Tắt Sever service B1: Run-> Services.msc B2: Tìm tới Services Server. Phải chuột chọn Stop B3: Click đúp vào nó. Startup type sửa thành Disabled. Apply->OK Sau khi làm xong tất cả RESTART LẠI MÁY. CẤM SHUTDOWN
nguồn: j2team soiqualang_chentreu tổng hợp  ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *