GIS

QGIS – Open Esri Personal GeoDatabse (Access MDB file)

Table of Content

 • Tạo kết nối ODBC đến file MDB đó
 • Tạo kết nối QGIS đến Databse thông qua ODBC
 • 1. Tạo kết nối ODBC đến file *.mdb

  ODBC

  ODBC là một công nghệ Windows cho phép ứng dụng client nối với CSDL từ xa. Lưu trú trên máy client, ODBC tìm cách làm cho nguồn dữ liệu quan hệ trở thành tổng quát đối với ứng dụng Client. Điều này có nghĩa là ứng dụng Client không cần quan tâm kiểu cơ sở dữ liệu mà nó đang nối là gì. Bởi vì đây là công nghệ ở phía Client, ODBC không đòi hỏi ta phải xử lý trên Server của cơ sở dữ liệu.

  Tạo kết nối đến ODBC

  Mở ODBC Data Source Administrator Create New Data Source

  Chọn dòng Microsoft Access mdb Điền các thông tin cơ bản, sau đó trỏ đến file *.mdb của mình

  2. Kết nối ODBC với QGIS

  Mở QGIS, chọn mở Vector layer
  1. Chọn mục Database
  2. Chọn New

  Nhập thông tin theo yêu cầu

  Sau đó Open

  End! -soiqualang_chentreu]]>

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.