QGIS – Open Esri Personal GeoDatabse (Access MDB file)

QGIS - Open Esri Personal GeoDatabse (Access MDB file)

Nếu bạn có 1 databse gis format *.mdb của access (chuẩn Personal Geodatabase của Esri), làm sao để mở nó trong QGIS?

Các bước thực hiện:

  1. Tạo kết nối ODBC đến file MDB đó
  2. Tạo kết nối QGIS đến Databse thông qua ODBC

1. Tạo kết nối ODBC đến file *.mdb

ODBC

ODBC là một công nghệ Windows cho phép ứng dụng client nối với CSDL từ xa. Lưu trú trên máy client, ODBC tìm cách làm cho nguồn dữ liệu quan hệ trở thành tổng quát đối với ứng dụng Client. Điều này có nghĩa là ứng dụng Client không cần quan tâm kiểu cơ sở dữ liệu mà nó đang nối là gì.

Bởi vì đây là công nghệ ở phía Client, ODBC không đòi hỏi ta phải xử lý trên Server của cơ sở dữ liệu.

Tạo kết nối đến ODBC

Mở ODBC Data Source Administrator

Create New Data Source

Chọn dòng Microsoft Access mdb

Điền các thông tin cơ bản, sau đó trỏ đến file *.mdb của mình

2. Kết nối ODBC với QGIS

Mở QGIS, chọn mở Vector layer

  1. Chọn mục Database
  2. Chọn New

Nhập thông tin theo yêu cầu

Sau đó Open

End!

-soiqualang_chentreu