QGIS – Kết nối với Database PostgreSQL

QGIS – Open Esri Personal GeoDatabse (Access MDB file)

Kết nối QGIS với Database PostgreSQL/PostGIS

  1. Tạo Connection đến PostgreSQL
  2. Truy cập Database

1. Tạo Connection từ QGIS đến PostgreSQL

Tạo connection QGIS đến PostgreSQL
Tạo connection QGIS đến PostgreSQL

Làm theo các bước từ 1 đến 3 như trên hình

  1. Chọn kiểu mở dữ liệu là PostgreSQL
  2. Tạo mới một connection
  3. Nhập các thông tin cơ bản để kết nối và lưu lại

2. Truy cập dữ liệu từ Database PostgreSQL

Mở dữ liệu PostgreSQL trong QGIS
Mở dữ liệu PostgreSQL trong QGIS
  1. Chọn cách kết nối là PostgreSQL
  2. Chọn Connection muốn kết nối
  3. Chọn lớp bản đồ muốn mở và mở

-soiqualang_chentreu-