QGIS – Kết nối với Database PostgreSQL

Table of Contents

Kết nối QGIS với Database PostgreSQL/PostGIS

  1. Tạo Connection đến PostgreSQL
  2. Truy cập Database

1. Tạo Connection từ QGIS đến PostgreSQL

[caption id="attachment_181" align="alignnone" width="1321"]Tạo connection QGIS đến PostgreSQL Tạo connection QGIS đến PostgreSQL[/caption] Làm theo các bước từ 1 đến 3 như trên hình
  1. Chọn kiểu mở dữ liệu là PostgreSQL
  2. Tạo mới một connection
  3. Nhập các thông tin cơ bản để kết nối và lưu lại

2. Truy cập dữ liệu từ Database PostgreSQL

[caption id="attachment_183" align="alignnone" width="1319"]Mở dữ liệu PostgreSQL trong QGIS Mở dữ liệu PostgreSQL trong QGIS[/caption]
  1. Chọn cách kết nối là PostgreSQL
  2. Chọn Connection muốn kết nối
  3. Chọn lớp bản đồ muốn mở và mở
-soiqualang_chentreu-    ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *