[Javascript] Tìm cụm từ trong object – How to filter JSON data by properties that contain certain strings?

Table of Contents

[Javascript] Tìm cụm từ trong object - How to filter JSON data by properties that contain certain strings?

t12=t1.filter(function(haha:any) {
  console.log(haha.rows.ten);
  return haha.rows.ten == ten;


// Tìm bắt buộc giống cụm từ
var t2=t1.filter(function(haha) {
  console.log(haha.rows.ten);
  return haha.rows.ten == 'Cơ sở giết mổ';
});

// Tìm chứa cụm từ
var t2 = t1.filter(function(haha) {
  return haha.rows.ten.indexOf('Cơ sở') > -1;
});

https://stackoverflow.com/questions/33430992/how-to-filter-json-data-by-properties-that-contain-certain-strings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *