Add VN2000 Projection in ArcGIS

Table of Contents

Add VN2000 Projection in ArcGIS

Bước 1: Khai báo tọa độ cho ArcGIS

Em vô chỗ cái cửa sổ cho phép chọn, khai báo hệ tọa độ (Em có thể sử dụng công cụ khai báo, gán tọa độ trong Toolbox cũng được)

Nó sẽ ra cái cửa sổ chọn hệ tọa độ vầy

Bước 2: Import từng hệ tọa độ tương ứng

Sau đó import từng hệ tọa độ trong cái file anh gửi em

Do anh không có version 10.2 nên anh không chắc vị trí sau khi import vô nó sẽ nằm ở đâu, do vậy để tìm lại em có thể search thử

Ví dụ như hình dưới là tìm được 36 hệ tọa độ VN-2000 nè


Download VN2000 cho ArcGIS

https://github.com/soiqualang/ArcGIS-VN2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *