[Javascript] Get Elements by type

Lấy danh sách các đối tượng input có một kiểu type cố định như: text, file, button,..

-soiqualang_chentreu-