[Javascript] Create Element

Note riêng của mình

Mình đang làm một app cho tự động tạo form, thế là viết mấy cái hàm tạo các thẻ input, div tự động.

Giờ note lại để sau này reuse, ai dùng được thì cứ dùng nhé :v

Create Element Functions

Sử dụng

-soqiaualang_chentreu-