Sói's Tutorials,  Web

Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR

Table of Content

Nhận dạng lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR Hôm nay, khi mình đang làm cái chức năng nhận giá trị của một text box (là html form), rồi gửi qua HTTP Post thì bị dính chưởng này (Dùng chrome). [caption id="attachment_970" align="alignnone" width="963"]Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR[/caption] Sau một hồi tìm hiểu thì là do trình duyệt sợ mình tấn công XSS nên block đi :'( [caption id="attachment_975" align="alignnone" width="1270"]Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR[/caption] Cách giải quyết là đừng có gửi nữa, kaka (giỡn đấy)

Thảo luận lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR

Theo một anh bạn ở Stackoverflow thì ảnh encode base 64 cái html form đi rồi gửi, qua php xử lý thì decode ra lại
[caption id="attachment_972" align="alignnone" width="737"]Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR[/caption] https://stackoverflow.com/questions/43249998/chrome-err-blocked-by-xss-auditor-details
Nhưng theo người khác thì bảo các encode, decode đó không hiệu quả.
[caption id="attachment_973" align="alignnone" width="656"]Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR[/caption]
Mình cũng nghĩ không hiệu quả vì trình duyệt chặn là chặn khi php generate cái html form (khi mình echo ra), do vậy khi decode ra và cái trình duyệt chrome nó nhận được là nó chặn rồi =))

Sửa lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR

Do vậy, mình thử cách này [caption id="attachment_974" align="alignnone" width="744"]Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR Fix lỗi ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR[/caption] Khai báo header('X-XSS-Protection:0'); cho file xử lý php xử mình
header('X-XSS-Protection:0');
Cách này hơi chuối, nhưng tạm thời không tìm ra cách nào thì dùng tạm vậy. -soiqualang_chentreu-]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published.