Công nghệ GIS

Hướng dẫn sử dụng ODK Collect

Table of Content

Xem hướng dẫn cấu hình ODK Aggregate server

Cài đặt ODK Collect

Để cài đặt ODK Collect, chúng ta có thể download về từ Google Play [caption id="attachment_376" align="aligncenter" width="516"]Download ODK collect từ google play Download ODK collect từ google play[/caption]

Cấu hình ODK Collect

Bước cấu hình ODK Collect là bước chúng ta khai báo địa chỉ ODK Aggregate server - nơi chúng ta sẽ tải về các mẫu thu thập dữ liệu cũng như gửi dữ liệu thu thập được về Server [caption id="attachment_377" align="aligncenter" width="516"]Cấu hình ODK Collect Cấu hình ODK Collect[/caption]

Nhập địa chỉ ODK Aggregate server

[caption id="attachment_378" align="aligncenter" width="516"]Nhập địa chỉ ODK Aggregate server Nhập địa chỉ ODK Aggregate server[/caption]

Tải mẫu thu thập

Để có thể thu thập được dữ liệu, người dùng cần có form thu thập. Người dùng có thể chọn Get Blank Form để lựa chọn form thu thập và down về sử dụng   [caption id="attachment_379" align="aligncenter" width="516"]Get Blank Form Get Blank Form[/caption]

Thu thập dữ liệu

Để thu thập dữ liệu, người dùng chọn Fill Blank Form sau đó nhập các thông tin mà form yêu cầu Các thông tin này có thể là:
  • Text
  • Hình ảnh
  • Tọa độ (Lấy từ GPS của thiết bị)
  • Select Box
  • Radio Box
[caption id="attachment_380" align="aligncenter" width="516"]Thu thập thông tin tọa độ GPS Thu thập thông tin tọa độ GPS[/caption] [caption id="attachment_381" align="aligncenter" width="516"]Một form sau khi nhập đủ thông tin Một form sau khi nhập đủ thông tin[/caption]

Upload dữ liệu Send Finalize Form

Sau khi điền form xong và save lại thì người dùng có thể gửi thông tin về Server. Để gửi form về Server, người dùng chọn Send Finalize Form [caption id="attachment_382" align="aligncenter" width="516"]Thông báo khi gửi dữ liệu thành công Thông báo khi gửi dữ liệu thành công[/caption]

Lỗi thường gặp

Lỗi 500 khi gửi dữ liệu [caption id="attachment_383" align="aligncenter" width="516"]lỗi 500 khi gửi dữ liệu lỗi 500 khi gửi dữ liệu[/caption]

Lỗi này xuất phát do hình ảnh chúng ta đính kèm có kích thước quá lớn. Do vậy cần chụp ảnh với độ phân giải thấp hơn hoặc chọn ảnh có chất lượng thấp hơn.

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *