Batch tools to download Landsat Images

Table of Contents

Tool tải ảnh Viễn thám Landsat

https://dothanhlong.org/landsat_download/
Tình hình là hôm nay K - đồng nghiệp trong phòng cần tải tự động ảnh Viễn Thám LandSat, K đã tìm được một tool khá hay tên là "LANDSAT-Download" của Olivier Hagolle (Cảm ơn Olivier Hagolle). Tool này được viết bằng Python và phải chạy bằng dòng lệnh (command line) với các tham số khi gọi help như sau:
Options:
 -h, --help      show this help message and exit
 -o OPTION, --option=OPTION
            scene or liste
 -l FIC_LISTE, --liste=FIC_LISTE
            list filename
 -s SCENE, --scene=SCENE
            WRS2 coordinates of scene (ex 198030)
 -d START_DATE, --start_date=START_DATE
            start date, fmt('20131223')
 -f END_DATE, --end_date=END_DATE
            end date, fmt('20131223')
 -c CLOUDS, --cloudcover=CLOUDS
            Set a limit to the cloud cover of the image
 -u USGS, --usgs_passwd=USGS
            USGS earthexplorer account and password file
 -p PROXY, --proxy_passwd=PROXY
            Proxy account and password file
 -z UNZIP, --unzip=UNZIP
            Unzip downloaded tgz file
 -b BIRD, --sat=BIRD  Which satellite are you looking for
 --output=OUTPUT    Where to download files
 --outputcatalogs=OUTPUTCATALOGS
            Where to download metadata catalog files
 --dir=DIR       Dir number where files are stored at USGS
 --collection=COLLECTION
            Landsat collection
 --station=STATION   Station acronym (3 letters) of the receiving station
            where the file is downloaded
 -k UPDATECATALOGFILES, --updatecatalogfiles=UPDATECATALOGFILES
            Update catalog metadata files
Do chạy bằng command nên những người không hay dùng sẽ rất khó sử dụng, thế là mình nảy sinh ý định viết một cái tool nhỏ để thêm giao diện thêm các tham số cho tool của Olivier Hagolle, mục đích nhằm tạo sẵn file batch (*.bat) để chạy cái tool download ảnh landsat theo các tham số mà tool yêu cầu luôn, người dùng chỉ cần download về và chạy thôi.

Tada, kết quả tool download ảnh Viễn thám

Giao diện của tool Gen batch tool download Landsat Images [caption id="attachment_909" align="alignnone" width="1275"]Giao diện của tool Gen batch tool download Landsat Images Giao diện của tool Gen batch tool download Landsat Images[/caption] Tool này cho phép bạn nhập các điều kiện tải ảnh như:
Loại vệ tinh Ngày bắt đầu, ngày kết thúc Path/row của sence ảnh Giới hạn độ phủ mây (cloud cover)

Hướng dẫn tool download ảnh Viễn thám Landsat

Hi vọng tool này có thể giúp ích được mọi người trong quá trình tải hàng loạt ảnh Landsat một cách tự động

Lưu ý:

Path/row khu vực phải theo định dạng 3 chữ số (tổng cộng là 6 chữ số). Ví dụ Toulouse, thay vì viết 19830 thì phải viết 198030 Các tên thư mục không có khoảng trắng, viết liền, không dấu
-soiqualang_chentreu-]]>


Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 35

Warning: Undefined variable $comments_number in /shared/webdir2/dothanhlong.org/wp-content/themes/business-hub/comments.php on line 39
0 thoughts on “Batch tools to download Landsat Images”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *