Android – Fix lỗi Change your app’s target API level to at least…

Table of Contents

Android - Fix lỗi Change your app's target API level to at least...

Hôm nay mình release một bản cập nhật cho app trên android thì gặp lỗi này nên note lại cách fix luôn

Nhận dạng lỗi

Your app currently targeta API level 28 and must target at least API level 29 to ensure it is built on the latest APIe optimized for security and performance. Change your app's target API level to at least 29

Lỗi này nó kêu mình update lên ít nhất là android 10 (api 29) thì mới cho release bản cập nhật này.

Để biết version android nào tương ứng với api nào thì xem thêm ở đây.

Android api version – Long's blog (dothanhlong.org)

Cách fix lỗi

Để fix lỗi này thì mình sửa hoặc thêm 2 dòng sau vào file config.xml tương ứng với yêu cầu của google cho từng thời kỳ

<preference name="android-minSdkVersion" value="22" />
<preference name="android-targetSdkVersion" value="29" />

Một số lệnh ionic

# Check version cordova
cordova -v 

# Danh sách platform
cordova platform list
cordova platform ls

# Xóa, thêm lại android mới nhất
ionic cordova platform rm android
ionic cordova platform add android@latest

#--------
ionic integrations disable capacitor
ionic cordova platform add android
ionic cordova platform add android@latest
ionic cordova prepare android

Xong rồi, chạy lệnh build lại thôi. Chúc mọi người làm được :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *