[Tài liệu] Giới thiệu ứng dụng của OGC Web Services

[Tài liệu] Giới thiệu ứng dụng của OGC Web Services

Giới thiệu ứng dụng của OGC Web Services

OGC Web Services
OGC Web Services

OGC Web Services

Đây là một chuẩn của OGC về các dịch vụ bản đồ mã nguồn mở trên nền Web. Bao gồm các chuẩn phổ biến như:

  • WMS: Web Map Service – Chuẩn cung cấp dịch vụ bản đồ raster
  • WFS: Web Feature Service – Chuẩn cung cấp dịch vụ bản đồ vector
  • và một số chuẩn khác như WMTS, WCS,

Nguồn Video: Son Bui