Dữ liệu Sói's Tutorials Web

PostgreSQL cast to character varying

Table of Content

Typecasting character varying in PostgreSQL

Typecasting character varying in PostgreSQL

Bình thường ta muốn ép kiểu dữ liệu, ta hay dùng ::

Ví dụ:

SELECT '100'::INTEGER;

Tuy nhiên khi kiểu dữ liệu nó là một chuỗi, có khoảng trắng, vi dụ như kiểu character varying thì việc ép kiểu như sau sẽ bị lỗi

SELECT '100'::character varying;

Do vậy có cách ép kiểu đúng chuẩn hơn là dùng hàm CAST

SELECT CAST ('100' AS INTEGER);

Tương tự cho character varying

Select CAST (t1.id as character varying) AS maso from thongtin_doanhnghiep t1

https://www.codegrepper.com/code-examples/sql/postgres+cast+to+character+varying

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *