PostgreSQL cast to character varying

Table of Contents

Typecasting character varying in PostgreSQL

Typecasting character varying in PostgreSQL

Bình thường ta muốn ép kiểu dữ liệu, ta hay dùng ::

Ví dụ:

SELECT '100'::INTEGER;

Tuy nhiên khi kiểu dữ liệu nó là một chuỗi, có khoảng trắng, vi dụ như kiểu character varying thì việc ép kiểu như sau sẽ bị lỗi

SELECT '100'::character varying;

Do vậy có cách ép kiểu đúng chuẩn hơn là dùng hàm CAST

SELECT CAST ('100' AS INTEGER);

Tương tự cho character varying

Select CAST (t1.id as character varying) AS maso from thongtin_doanhnghiep t1

https://www.codegrepper.com/code-examples/sql/postgres+cast+to+character+varying

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *