[Linux] Restart PostgreSQL v10.x

Table of Contents

[Linux] Restart PostgreSQL v10.x

[Linux] Restart PostgreSQL v10.x

Hồi lâu lâu rồi mình có note lại ở đây

https://dothanhlong.org/note-start-stop-postgresql-on-linux/

Tuy nhiên nay mình thực hiện lại với PostgreSQL v10 trở lên thì không được, sau một hồi tìm hiểu thì cách mới sẽ thế này:

su postgres
./pg_ctl restart -D /opt/PostgreSQL/10/data/

Cheer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *