Một số Note về Jupyter Notebook

Table of Contents
Trước giờ mình chỉ cài Jupyter Notebook trên Window để sử dụng cá nhân. Hôm nay cài Jupyter Notebook trên VPS và mở port ra Internet để có thể truy cập mọi nơi nên note lại một số cái =))

Cài đặt PIP

sudo apt-get install python-pip

Cài đặt môi trường ảo

pip install virtualenv

Update PIP

pip install --upgrade pip

Update môi trường ảo

pip install --upgrade virtualenv

Tạo máy ảo để cài Jupyter

virtualenv jupyter

Truy cập môi trường ảo

source jupyter/bin/activate

Cài đặt Jupyter

pip install jupyter

Khởi động Jupyter

jupyter notebook --allow-root

Khởi động Jupyter với port xác định

jupyter notebook --allow-root

Shutdown Jupyter

Trong cửa sổ terminal nhấn Ctrl + C

Cấu hình Jupyter port ra ngoài internet

Tạo file config

jupyter notebook --generate-config

Vị trí file config sẽ nằm ở đường dẫn

/root/.jupyter/jupyter_notebook_config.py

Cho phép truy cập từ bên ngoài vào Jupyter

Mở file jupyter_notebook_config.py sửa thông tin c.NotebookApp.ip thành

c.NotebookApp.ip = '0.0.0.0'

Vô start Jupyter lại và tận hưởng

Lúc login vô nhớ đổi pass, khi đổi pass sẽ cần đoạn mã hash, để biết đoạn mã đó thì gõ lệnh sau

jupyter notebook list

Ghi chú khác

Khi cài có thể sẽ gặp lỗi sau:

ImportError: Tornado requires an up-to-date SSL module. This means Python 2.7.9+ or 3.4+ (although some distributions have backported the necessary changes to older versions)

Để giải quyết mình đã dùng cách sau:

Latest tornado library doesn't support your interpreter version. You have two options.
Either install old tornado (recommended):

pip install tornado==4.*
pip install jupyter

https://stackoverflow.com/questions/51000512/import-error-tornado-requires-an-updated-ssl-module-on-ubuntu-14-04

Or install new python. Ubuntu doesn't provide an official package for it, so you have to use community package:

sudo add-apt-repository ppa:jonathonf/python-2.7
sudo apt-get update
sudo apt-get install python2.7
pip install jupyter

https://stackoverflow.com/questions/51000512/import-error-tornado-requires-an-updated-ssl-module-on-ubuntu-14-04

Tham khảo:

https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/public_server.html

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *