Công nghệ,  Sói's Tutorials

Lỗi CLI IONIC tạo project mới

Table of Content

Lỗi CLI IONIC tạo project mới

Lỗi CLI IONIC tạo project mới

Nhận dạng lỗi

Hôm qua mình cài lại IONIC để làm việc ở nhà thì gặp lỗi này

ionic : File C:\Users\soiqualang\AppData\Roaming\npm\ionic.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.

image

Nguyên nhân

Lỗi này có thể do quyền, hoặc config.

Cách fix

Chạy lệnh này trước

Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned

Sau đó có thể chạy lệnh ionic

image

Tham khảo

https://stackoverflow.com/questions/16460163/ps1-cannot-be-loaded-because-the-execution-of-scripts-is-disabled-on-this-syste

Leave a Reply

Your email address will not be published.