Kiểm tra một phần tử có tồn tại trong mảng hay không với thuộc tính includes

Table of Content

Kiểm tra một phần tử có tồn tại trong mảng hay không với thuộc tính includes Thay vì đau đầu tìm cách distinct giá trị nhận được từ json giống trong sql thì tôi đã gán giá trị nhận được vô một mảng, kiểm tra giá trị mới nhận có trong mảng đó không? nếu không có thì "nó" là giá trị mới => thêm vào mảng và hiển thị ra. Nếu có tồn tại thì "nó" là giá trị bị lập lại, khi ghi cũng không show.

var total=string.totalFeatures;
var i=0;
var opt='';
var optvalue='';
var features=string.features;
var arr=[];
for(i=0;i<total;i++){
	optvalue=features[i].properties[col];
	if(arr.includes(optvalue)!=true){
		opt+='<option value="'+optvalue+'">'+optvalue+'</option>';
		arr.push(optvalue);
	}
}
$('#unival').html(opt);
-soiqualang.chentreu]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *